Autorzy
Promocje
Ilustrowana książka dla dzieci Plasterki na tęsknotę
Ilustrowana książka dla dzieci Plasterki na tęsknotę

27,00 zł

Cena regularna: 39,90 zł

Najniższa cena: 25,00 zł
szt.
Ilustrowana książka dla dzieci Zero Waste - napraw, oddaj wykorzystaj, żeby Ziemia była czysta
Ilustrowana książka dla dzieci Zero Waste - napraw, oddaj wykorzystaj, żeby Ziemia była czysta

22,00 zł

Cena regularna: 39,90 zł

Najniższa cena: 20,00 zł
szt.
Książka dla dzieci Wioska na ulicy Małej - Narodziny
Książka dla dzieci Wioska na ulicy Małej - Narodziny

27,00 zł

Cena regularna: 39,90 zł

Najniższa cena: 25,00 zł
szt.
Mindfulness dla dzieci
Mindfulness dla dzieci

30,00 zł

Cena regularna: 49,90 zł

Najniższa cena: 30,00 zł
szt.
Ilustrowana książka dla dzieci Droga do Domu
Ilustrowana książka dla dzieci Droga do Domu

22,00 zł

Cena regularna: 39,90 zł

Najniższa cena: 20,00 zł
szt.
Ilustrowana książka dla dzieci 10 kotów
Ilustrowana książka dla dzieci 10 kotów

22,00 zł

Cena regularna: 29,90 zł

Najniższa cena: 20,00 zł
szt.
Ilustrowana książka dla dzieci Mały Bóbr
Ilustrowana książka dla dzieci Mały Bóbr

25,00 zł

Cena regularna: 39,90 zł

Najniższa cena: 25,00 zł
szt.
Wegańska książka kucharska Szybko, prosto, wegańsko. 5 składników. 15 minut.
Wegańska książka kucharska Szybko, prosto, wegańsko. 5 składników. 15 minut.

33,00 zł

Cena regularna: 59,90 zł

Najniższa cena: 31,00 zł
szt.
Zdrowa ciąża na diecie wegańskiej
Zdrowa ciąża na diecie wegańskiej

15,00 zł

Cena regularna: 39,90 zł

Najniższa cena: 10,00 zł
szt.
Książka dla młodzieży i dorosłych Vegan Freak
Książka dla młodzieży i dorosłych Vegan Freak

18,00 zł

Cena regularna: 34,90 zł

Najniższa cena: 15,00 zł
szt.
Ilustrowana książka dla dzieci Jaśminka uratowana świnka
Ilustrowana książka dla dzieci Jaśminka uratowana świnka

18,00 zł

Cena regularna: 29,90 zł

Najniższa cena: 14,00 zł
szt.
Ilustrowana książka dla dzieci Sam Cukier
Ilustrowana książka dla dzieci Sam Cukier

22,00 zł

Cena regularna: 29,90 zł

Najniższa cena: 20,00 zł
szt.
Ilustrowana książka dla dzieci Szalik ciotki Melancholii
Ilustrowana książka dla dzieci Szalik ciotki Melancholii

30,00 zł

Cena regularna: 47,90 zł

Najniższa cena: 30,00 zł
szt.
Ilustrowana książka dla dzieci Mały Wilczek
Ilustrowana książka dla dzieci Mały Wilczek

22,00 zł

Cena regularna: 34,90 zł

Najniższa cena: 20,00 zł
szt.
Ilustrowana książka dla dzieci Mały Jelonek
Ilustrowana książka dla dzieci Mały Jelonek

22,00 zł

Cena regularna: 34,90 zł

Najniższa cena: 20,00 zł
szt.
Ilustrowana książka dla dzieci Jasnopióra uratowana kura
Ilustrowana książka dla dzieci Jasnopióra uratowana kura

20,00 zł

Cena regularna: 29,90 zł

Najniższa cena: 18,00 zł
szt.
Ilustrowana książka dla dzieci Slow Fashion - na śmiecenie w imię mody nie dajemy naszej zgody
Ilustrowana książka dla dzieci Slow Fashion - na śmiecenie w imię mody nie dajemy naszej zgody

22,00 zł

Cena regularna: 39,90 zł

Najniższa cena: 20,00 zł
szt.
Miałam kiedyś ogród
Miałam kiedyś ogród

30,00 zł

Cena regularna: 49,90 zł

Najniższa cena: 30,00 zł
szt.
Książka dla dzieci i młodzieży Znalezisko - wysypisko
Książka dla dzieci i młodzieży Znalezisko - wysypisko

22,00 zł

Cena regularna: 34,90 zł

Najniższa cena: 20,00 zł
szt.
Książka dla dzieci i młodzieży Niezły Bigos!
Książka dla dzieci i młodzieży Niezły Bigos!

22,00 zł

Cena regularna: 34,90 zł

Najniższa cena: 20,00 zł
szt.
Ilustrowana książka dla dzieci Mały Ryś
Ilustrowana książka dla dzieci Mały Ryś

22,00 zł

Cena regularna: 34,90 zł

Najniższa cena: 20,00 zł
szt.
Regulamin konkursowy

Regulamin konkursu „KONKURS Z OKAZJI PREMIERY” 

I Definicje:

 1. Organizator – Studio Koloru Joanna Więckowska z siedzibą w Łodzi 90-349, ul. Tymienieckiego 22/24, NIP 726-152-01-04.
 2. Uczestnik – osoba fizyczna, która w terminie i na zasadach określonych w niniejszym regulaminie weźmie udział w konkursie. Uczestnikami nie mogą zostać pracownicy Organizatora lub inne osoby, które na zlecenie Organizatora brały udział w przygotowaniu konkursu, ani ich krewni i powinowaci do pierwszego stopnia pokrewieństwa/powinowactwa.
 3. Komisja konkursowa – komisja złożona z przedstawicieli wskazanych przez Organizatora, która dokona oceny prac nadesłanych w odpowiedzi na Zadanie konkursowe.
 4. Zadanie konkursowe – za każdym razem zadanie zostaje szczegółowo określone w poście konkursowym na fanpagu’u wydawnictwa Studio Koloru.
 5. Nagroda – za każdym razem nagroda została szczegółowo określona w poście konkursowym na fanpagu’u wydawnictwa Studio Koloru. 

II Zasady konkursu:

 1. Konkurs ogłaszany jest na fanpage Studia Koloru w formie posta. Warunkiem udziału w Konkursie jest wykonanie zadania konkursowego opisanego w poście konkursowym. Wyniki ogłaszane zostają w ciągu 5 dni od daty zakończenia konkursu. Osoba biorąca udział w konkursie musi być jednocześnie autorem/autorką pracy.
 2. Warunkiem odebrania Nagrody jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych, w tym: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu oraz adresu e-mail – poprzez przesłanie w wiadomości prywatnej do fanpage'a wydawnictwa Studio Koloru w ciągu 3 dni od ogłoszenia wyników.
 3. Jeden Uczestnik może wykonać jedno zadanie.
 4. W przypadku uzasadnionych podejrzeń, że Uczestnik bierze udział w konkursie z użyciem różnych tożsamości, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z konkursu.
 5. Wysyłając zgłoszenie na Zadanie konkursowe, Uczestnik konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na rozporządzanie i korzystanie z autorskich praw majątkowych do utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) w postaci zamieszczonej pracy konkursowej.
 6. Licencja obejmuje następujące pola eksploatacji: a. Utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, cyfrową, b. Wprowadzania do pamięci komputera, c. Publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym poprzez udostępnianie w Internecie, w szczególności na portalu Facebook, d. Rozpowszechniania w zmienionej lub przerobionej formie na potrzeby informowania o konkursie i fanpage'u oraz ich promocji na polach eksploatacji określonych w pkt 6 lit. a) – d).
 7. Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie na profilu facebooka wydawnictwa Studio Koloru, swojego imienia i nazwiska podanego na facebooku, celem poinformowania o wygranej, w przypadku gdy znajdzie się wśród nagrodzonych autorów.
 8. Odpowiedzi konkursowe muszą w całości stanowić oryginalną twórczość autora pracy, nie mogą stanowić plagiatu lub być kopią innych utworów lub ich fragmentów. Odpowiedzi nie mogą być obciążone prawami na rzecz osób trzecich. Uczestnikowi musi przysługiwać pełnia autorskich praw majątkowych i osobistych do odpowiedzi. Uczestnik, który prześle odpowiedź, której publikacja przez Organizatora w jakikolwiek sposób naruszy prawo, prawa lub prawnie chronione dobra osób trzecich, będzie zobowiązany do zaspokojenia wszelkich roszczeń tych osób. Jeżeli takie roszczenia zostaną zaspokojone przez Organizatora, Uczestnik będzie zobowiązany do naprawienia Organizatorowi wszelkich szkód poniesionych z tego tytułu.

III Przyznanie i doręczenie nagród

 1. Komisja konkursowa dokona oceny przesłanych prac. 3 autorom najciekawszych Komisja konkursowa przyzna Nagrody, o których mowa w punkcie 5, cz. I niniejszego Regulaminu.
 2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w ciągu 5 dni od dnia zakończenia konkursu, na profilu facebooka wydawnictwa Studio Koloru. Wysyłka nagród następuje kurierem w terminie do 2 tygodni od daty ogłoszenia wyników konkursu.
 3. W terminie 3 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu nagrodzony Uczestnik będzie zobowiązany do kontaktu z Organizatorem poprzez wiadomość prywatną na fanpage'u wydawnictwa Studio Koloru. Uczestnik zobowiązany jest podać swoje dane osobowe określone w punkcie II. 2  w celu wysłania Nagrody przez Organizatora. Nie podanie powyższych danych w terminie wyżej wskazanym powoduje utratę prawa do Nagrody.
 4. Otrzymanie przez laureata Konkursu Nagrody wymaga uprzedniego przekazania przez laureata Konkursu danych osobowych (zgodnie z punktem II.2.) niezbędnych dla realizacji tych Nagród (w tym w szczególności dokonania rozliczeń z organami administracji skarbowej).
 5. Nagrody nie podlegają wymianie na inną lub jakikolwiek ekwiwalent, w tym pieniężny.
 6. Organizator zobowiązuje się do wysłania Nagrody w dowolnie wskazane przez nagrodzonego Uczestnika miejsce na terytorium Polski. Koszt przesyłki ponosi Organizator. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Nagrody wynikające z podania przez nagrodzonego Uczestnika nieaktualnych lub błędnych danych teleadresowych. Nagrodzony Uczestnik, który nie odbierze, z jakichkolwiek przyczyn, wysłanej przez Organizatora Nagrody w terminie wskazanym przez podmiot doręczający, traci prawo do Nagrody.

IV Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje Uczestników z tytułu organizowanego konkursu, powinny być składane Organizatorowi w formie e-mailowej na adres biuro@studiokoloru.eu przez cały czas trwania konkursu, jednak nie później niż w terminie 30 dni od publikacji wyników konkursu.
 2. Organizator, w terminie 14 dni od doręczenia mu reklamacji, rozpatrzy zgłoszoną reklamację i poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.
 3. Decyzja Organizatora w zakresie rozpatrzenia reklamacji kończy postępowanie reklamacyjne.

V Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin jest dostępny na profilu wydawnictwa Studio Koloru. Każdy Uczestnik ma prawo zapoznania się z treścią regulaminu.
 2. Wysyłając pracę, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu zawarte w niniejszym regulaminie, w tym na przetwarzanie danych osobowych w celach i w sposób wskazany w części V regulaminu konkursu.
 3. Dane osobowe Uczestników określone w punkcie II.2 będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu oraz doręczenia Nagrody.
 4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych jest Wydawnictwo Studio Koloru, Studio Koloru Joanna Więckowska z siedzibą w Łodzi 90-349, ul. Tymienieckiego 22/24, NIP 726-152-01-04.
  2. Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu oraz adresu e-mail przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu oraz doręczenia nagrody w przypadku wygranej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą współpracownicy i pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia oraz podwykonawcy Administratora w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, na podstawie odpowiednich umów powierzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim za wyjątkiem firmy kurierskiej realizującej wysyłkę Nagrody. 
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W tym celu prosimy o kontakt mailowy na adres: biuro@studiokoloru.eu.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia konkursu bądź przesłania nagrody.
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu uczestnictwa w konkursie.
  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.
  10. Jeżeli ma Pan/Pani pytania związane z Pana/Pani ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt na adres mailowy: biuro@studiokoloru.eu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od daty ich opublikowania na profilu wydawnictwa Studio Koloru. Zmiany regulaminu nie dotyczą tekstów nadesłanych Organizatorowi w odpowiedzi na Zadanie konkursowe przed datą zmiany regulaminu.
 6. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w szczególności art. 919-921 Kodeksu cywilnego.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 25.10.2021 r. 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl