Autorzy
Promocje
Mały Jelonek
Mały Jelonek
34,90 zł 25,00 zł
szt.
Sam Cukier
Sam Cukier
29,90 zł 20,00 zł
szt.
Bosh!
Bosh!
69,90 zł 45,00 zł
szt.
Jasnopióra uratowana kura
Jasnopióra uratowana kura
29,90 zł 20,00 zł
szt.
10 kotów
10 kotów
29,90 zł 20,00 zł
szt.
Przebudzenie kręgosłupa
Przebudzenie kręgosłupa
44,90 zł 30,00 zł
szt.
Mindfulness dla dzieci
Mindfulness dla dzieci
49,90 zł 35,00 zł
szt.
Droga do Domu
Droga do Domu
39,90 zł 30,00 zł
szt.
Jaśminka uratowana świnka
Jaśminka uratowana świnka
29,90 zł 20,00 zł
szt.
Vegan Freak
Vegan Freak
34,90 zł 20,00 zł
szt.
Znalezisko - wysypisko
Znalezisko - wysypisko
34,90 zł 25,00 zł
szt.
Boso
Boso
39,90 zł 30,00 zł
szt.
Plasterki na tęsknotę
Plasterki na tęsknotę
39,90 zł 30,00 zł
szt.
Mały Wilczek
Mały Wilczek
34,90 zł 25,00 zł
szt.
Zdrowa ciąża na diecie wegańskiej
Zdrowa ciąża na diecie wegańskiej
39,90 zł 25,00 zł
szt.
Niezły Bigos!
Niezły Bigos!
34,90 zł 25,00 zł
szt.
Regulamin konkursowy

I Definicje:

 1. Organizator – Studio Koloru Joanna Więckowska z siedzibą w Łodzi 90-349, ul. Tymienieckiego 22/24, NIP 726-152-01-04.
 2. Uczestnik – osoba fizyczna, która w terminie i na zasadach określonych w niniejszym regulaminie weźmie udział w konkursie. Uczestnikami nie mogą zostać pracownicy Organizatora lub inne osoby, które na zlecenie Organizatora brały udział w przygotowaniu konkursu, ani ich krewni i powinowaci do pierwszego stopnia pokrewieństwa/powinowactwa.
 3. Komisja konkursowa – komisja złożona z przedstawicieli wskazanych przez Organizatora, która dokona oceny prac nadesłanych w odpowiedzi na Zadanie konkursowe.
 4. Zadanie konkursowe –  zabierz jedną z naszych książek wydawnictwa Studio Koloru na wakacyjny wyjazd czy po prostu w wakacyjny plener, zrób jej zdjęcie. Następnie wrzuć zdjęcie w posta na swoim instagramie i oznacz wydawnictwo Studio Koloru.
 5. Nagroda gwarantowana dla każdego uczestnika - jednorazowy kupon na darmową dostawę do wykorzystania podczas zakupów na www.studiokoloru.eu ważny do 31.12.2021.
 6. Nagroda główna przyznawana raz w tygodniu w piątek jednemu uczestnikowi przez cały okres trwania konkursu -  kupon rabatowy udzielający zniżki 50% na zakupy w sklepie www.studiokoloru.eu ważny do 31.12.2021.
 7. Czas trwania konkursu - konkurs trwa od dnia 21.06.2021 do dnia 31.08.2021.

II Zasady konkursu:

 1. Konkurs ogłaszany jest na instagramie wydawnictwa Studia Koloru w formie posta. Warunkiem udziału w Konkursie jest wykonanie zadania konkursowego. W konkursie przyznawana jest nagroda gwarantowana oraz nagroda główna. Wyniki wygrania nagrody głównej ogłaszane zostają raz w tygodniu pod postem zwycięzcy oraz zostają opublikowane w stories. Osoba biorąca udział w konkursie musi być jednocześnie autorem/autorką pracy.
 2. Kupon rabatowy wysyłany jest w wiadomości prywatnej na instagramie przez wydawnictwo Studio Koloru.
 3. Jeden Uczestnik może wykonać jedno zadanie.
 4. W przypadku uzasadnionych podejrzeń, że Uczestnik bierze udział w konkursie z użyciem różnych tożsamości, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z konkursu.
 5. Wysyłając zgłoszenie na Zadanie konkursowe, Uczestnik konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na rozporządzanie i korzystanie z autorskich praw majątkowych do utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) w postaci zamieszczonej pracy konkursowej.
 6. Licencja obejmuje następujące pola eksploatacji: a. Utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, cyfrową, b. Wprowadzania do pamięci komputera, c. Publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym poprzez udostępnianie w Internecie, w szczególności na portalu Facebook oraz Instagram, d. Rozpowszechniania w zmienionej lub przerobionej formie na potrzeby informowania o konkursie i fanpage'u oraz ich promocji na polach eksploatacji określonych w pkt 6 lit. a) – d).
 7. Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie na instagramie wydawnictwa Studio Koloru, swojego imienia i nazwiska/nazwy użytkownika podanego na instagramie, celem poinformowania o wygranej, w przypadku gdy znajdzie się wśród nagrodzonych autorów.
 8. Odpowiedzi konkursowe muszą w całości stanowić oryginalną twórczość autora pracy, nie mogą stanowić plagiatu lub być kopią innych utworów lub ich fragmentów. Odpowiedzi nie mogą być obciążone prawami na rzecz osób trzecich. Uczestnikowi musi przysługiwać pełnia autorskich praw majątkowych i osobistych do odpowiedzi. Uczestnik, który prześle odpowiedź, której publikacja przez Organizatora w jakikolwiek sposób naruszy prawo, prawa lub prawnie chronione dobra osób trzecich, będzie zobowiązany do zaspokojenia wszelkich roszczeń tych osób. Jeżeli takie roszczenia zostaną zaspokojone przez Organizatora, Uczestnik będzie zobowiązany do naprawienia Organizatorowi wszelkich szkód poniesionych z tego tytułu.

III Przyznanie i doręczenie nagród

 1. Komisja konkursowa dokona oceny przesłanych prac. Raz w tygodniu jednemu autorowi najciekawszego zdjęcia Komisja konkursowa przyzna nagrodę, o której mowa w punkcie 6, cz. I niniejszego Regulaminu.
 2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane raz w tygodniu w piątek w czasie trwania konkursu na instagramie wydawnictwa Studio Koloru. Wysyłka jednorazowego kodu rabatowego następuje w wiadomości prywatnej na instagramie wysłanej z konta wydawnictwa Studio Koloru.
 3. Nagrody nie podlegają wymianie na inną lub jakikolwiek ekwiwalent, w tym pieniężny.

IV Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje Uczestników z tytułu organizowanego konkursu, powinny być składane Organizatorowi w formie e-mailowej na adres biuro@studiokoloru.eu przez cały czas trwania konkursu, jednak nie później niż w terminie 30 dni od publikacji wyników konkursu.
 2. Organizator, w terminie 14 dni od doręczenia mu reklamacji, rozpatrzy zgłoszoną reklamację i poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.
 3. Decyzja Organizatora w zakresie rozpatrzenia reklamacji kończy postępowanie reklamacyjne.
 4. Postanowienia końcowe
 5. Niniejszy regulamin jest dostępny stronie www wydawnictwa Studio Koloru. Każdy Uczestnik ma prawo zapoznania się z treścią regulaminu.
 6. Wysyłając pracę, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu zawarte w niniejszym regulaminie, w tym na przetwarzanie danych osobowych określonych  w punkcie II.7 w sposób wskazany w regulaminie konkursu.
 7. Dane osobowe Uczestników określone w punkcie II.7 będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu oraz doręczenia Nagrody.
 8. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:
 9. Administratorem Pani/Pana danych jest Wydawnictwo Studio Koloru, Studio Koloru Joanna Więckowska z siedzibą w Łodzi 90-349, ul. Tymienieckiego 22/24, NIP 726-152-01-04.
 10. Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia, nazwiska lub nazwy użytkownika na instagramie przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu oraz doręczenia nagrody w przypadku wygranej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 11. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą współpracownicy i pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia oraz podwykonawcy Administratora w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, na podstawie odpowiednich umów powierzenia.
 12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.
 13. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W tym celu prosimy o kontakt mailowy na adres: biuro@studiokoloru.eu.
 14. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 15. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia konkursu bądź przesłania nagrody.
 16. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu uczestnictwa w konkursie.
 17. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.
 18. Jeżeli ma Pan/Pani pytania związane z Pana/Pani ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt na adres mailowy: biuro@studiokoloru.eu.
 19. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od daty ich opublikowania stronie www wydawnictwa Studio Koloru. Zmiany regulaminu nie dotyczą tekstów nadesłanych Organizatorowi w odpowiedzi na Zadanie konkursowe przed datą zmiany regulaminu.
 20. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w szczególności art. 919-921 Kodeksu cywilnego.
 21. Regulamin obowiązuje od dnia 23.06.2021 r.do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl